Osim Hrvatskog dana ljekarni, koji se tradi­cionalno obilježava 29. listopada, Ljekar­na Čakovec ove godine slavi i okruglu 65.-tu obljetnicu posto­janja. Svečana će proslava zbog trenutne epidemiološke situacije izostati, ali svoj rad ovim putem žele predstaviti i približiti javno­sti.

Od pavlina do danas

Sama ljekarnička djelatnost u Međimurju ima dugu povijest vezanu uz djelovanje svećenika pavlina, a prvu ljekarnu osnovali su još 1376. godine u samosta­nu u Svetoj Heleni, na području današnjeg Šenkovca. Pavlini su djelovali sve do početka osni­vanja ljekarni u trgovinskim i obrtničkim sjedištima, te je prva ljekarna u Čakovcu osnovana 1777. godine pod nazivom K Zrinskom, a u drugoj polovini 19. stoljeća s radom počinju i ljekarne u Štrigovi, Prelogu i Do­njoj Dubravi. Sama Ljekarna Ča­kovec s radom je počela 1955. godine kao Narodna apoteka Čakovec, zajedno s filijalom Mursko Središće, a 1966. godine su joj, zbog racionalizacije poslovanja, pripojene i ljekarne u Prelogu, Donjoj Dubravi te i Štrigovi koje su dotad djelovale zasebno.

– Već tad se, prema raspore­du ljekarni, vidjelo da se u Me­đimurju vodi briga o tome da ljekarnička skrb bude dostupna svima, a i danas u Županiji dje­luje 10 ljekarničkih jedinica – Čakovec centrala, Čakovec II, Domašinec, Donja Dubrava, Do­nji Kraljevec, Kotoriba, Mursko Središće, Prelog, Sveta Marija i Štrigova. Pritom je centrala u Čakovcu jedina dežurna ljekar­na na ovom području, što znači da smo pacijentima dostupni od 0 do 24 sata, ističe ravnate­ljica Ljekarne Čakovec Andreja Knežević, mag. pharm.

Najdostupniji

U ovih je 65 godina kroz Ljekarnu prošlo mnoštvo stručnih djelatnika, magi­stara farmacije i farma­ceutskih tehničara, ko­jima je oduvijek glavni cilj bio sprječavanje bolesti i očuvanje zdravlja Međimura­ca. Danas ustanova broji 70 djelatnika, a više od tri četvrtine su zdravstveni radni­ci.

– Volimo naglasiti da upravo ljekarnici op­ćoj populaciji najdostupniji zdravstveni radnici. Pojedno­stavljeno, to znači da smo uvijek na usluzi i često je do nas lakše i brže doći nego do liječnika. Že­lja je svakog magistra farmacije koji radi u javnoj ljekarni da svoje znanje i kompetencije, stečene tijekom fakultetskog obrazova­nja, upotrijebi u svakodnevnom radu s pacijentima i pomogne u rješavanju zdravstvenih pro­blema. U fokusu ljekarničke dje­latnosti je i suradnja s drugim zdravstvenim djelatnicima u cilju postizanja boljih učinaka same primjene lijekova te promicanja njihove racionalne upotrebe, kao i upotrebe medicinskih proi­zvoda, ističe ravnateljica Kneže­vić.

Bez iznimke

Cilj je, dodaje, uvijek i svug­dje, bez iznimke, dobrobit pa­cijenata i korisnika usluga unu­tar ljekarni, pa se puno ulaže u stručno usavršavanje i edukaci­ju kako bi se pratila nova istraži­vanja i trendovi u medicini, kao i novi lijekovi i njihova učinkovi­tost.

– Redovito sudjelujemo na edukacijama, kongresima, seminarima, a u posljednje vrijeme i webinarima, a dvoje naših mla­đih kolega kraju privode i posli­jediplomski specijalistički studij iz područja kliničke farmacije, čime ćemo dodatno poboljšati uslugu savjetovanja pacijenata, naglašava magistra Knežević.

Osim rada na recepturi, dijela ljekarničkog posla koji je kori­snicima najčešće vidljiv, važan je segment i rad u laboratoriju gdje se izrađuju posebni, per­sonalizirani pripravci prema liječničkoj recepturi, tzv. magi­stralni pripravci, te galenski pri­pravci koji se rade prema točno određenim ljekarničkim recep­turama.

I u laboratoriju se drži korak s današnjicom, nabavljena je nova oprema te se uvode nove recepture, a osim magistara far­macije, nikako se ne smije za­nemariti ni uloga farmaceutskih tehničara koji su nezamjenjiv dio tima u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvo­da.

Ljekarna Čakovec podržava i uključuje se u javnozdravstvene akcije, a za pacijente često, s vanjskim suradnicima, organi­zira i besplatna savjetovališta. Lani su se djelatnici priključili međimurskom Zavodu za javno zdravstvo u obilježavanju Svjet­skog dana srca, često se odr­žavaju nutricionistička i slična savjetovanja, a od 19. do 29. li­stopada u Čakovcu i Prelogu se provodila i akcija procjepljivanja protiv gripe, kako bi se pacijen­tima olakšala dostupnost ove najsnažnije i najekonomičnije mjere javnog zdravstva, a isto­vremeno se smanjio pritisak na ostatak zdravstvenog sustava.

Već u četvrtak, 29. listopada, na sam Hrvatski dan ljekarni, naglasak će u svim jedinicama Ljekarne biti na savjetovanju o dodacima prehrani koji pomažu u jačanju imuniteta i u obrani od virusnih i bakterijskih infekcija.

Novi kanali

Pacijentima nastoje biti do­stupni i putem novih kanala, kako internetske stranice koja se redovno ažurira, tako i putem društvenih mreža.

– Na taj način ne samo da in­formiramo o novostima iz našeg djelokruga, nego smo stalno do­stupni za njihove upite. Sve ove godine, a posebno u ova izazov­na vremena obilježena pandemi­jom COVID-a 19, u kojoj su i naši djelatnici podnijeli velik teret, svi oni u okviru svojih kompetencija i znanja doprinose razvoju Lje­karne i to treba cijeniti i poštivati. Samo uzajamnim uvažavanjem radni procesi teku nesmetano a to se vidi u svakodnevnom radu s pacijentima. Naravno da postoje i situacije kad pacijenti iskazuju svoje nezadovoljstvo, što je posve normalno, ali mi smo uvijek spremni na suradnju i razumijevanje te svaki problem nastojimo riješiti na obostrano zadovoljstvo, zaključuje ravnate­ljica Andreja Knežević.

Autor: Bojana Španiček Kanoti, List Međimurje
×