Ustroj

Tijela Ustanove su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijećeUpravno vijeće upravlja Ustanovom i ima pet članova, a čine ga tri člana predstavnika osnivača i to predsjednik i dva člana koje imenuje osnivač, jednog člana imenuje Stručno vijeće iz redova radnika Ustanove s visokom stručnom spremom, a drugog radničko vijeće Ustanove.


Članovi Upravnog vijeća:
 

  1. Vesna Baranašić Horvat, predsjednica
  2. Vladimir Mihalic, predstavnik osnivača
  3. Radovan Damjanović, predstavnik osnivača
  4. Blaženka Vusić, predstavnica zdravstvenih radnika visoke stručne spreme
  5. Sonja Fažon, predstavnica radnika imenovana od Radničkog vijeća
×